Logowanie

Aby wziąć udział w Olimpiadzie, zaloguj się lub załóż nowe konto.

Organizator Olimpiady:

 

mwslit

 

Patronat Olimpiady:

 

budimex

 

kubala)

 

Patronat medialny:

 

budowaorg

 

budownictwoorg

 

budnet

 

4budowlani

 

logo forum

 

obud

 

styropian

 

 

 

 

olimpiada budowlana 2018

 

 Regulamin Olimpiady Budowlanej MWSLiT we Wrocławiu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem VIII edycji Olimpiady Budowlanej MWSLiT jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19B we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod numerem porządkowym „206”, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.  
 2. Olimpiada odbywa się raz w trakcie roku szkolnego 2020/2021.
 3. Zasady Olimpiady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Olimpiady i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 4. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zainteresowanych branżą budowlaną.
 5. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów.
 6. Olimpiada jest przeprowadzana na przygotowanej przez Organizatora platformie konkursowej: www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu

 

II. ZASADY OLIMPIADY

 

 1. Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

  • I etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,
  • II etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,
  • III etap finałowy - wirtualny, odbywający się on-line poprzez platformę internetową.*

 2. Etapy Olimpiady odbywają się w następujących, nieprzekraczalnych ramach czasowych:

  • I etap: 13.11.2020r. – 16.02.2021r.
  • II etap: 25.02.2021r. – 24.03.2021r.
  • III etap: 09.04.2021r.
  • Nagrody, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zostaną przesłane pocztą.*

   * UWAGA! Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, związaną z COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego, w celu dostosowania zasad przebiegu Olimpiady do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.

 3. Niezbędnym warunkiem udziału w Olimpiadzie jest rejestracja na platformie konkursowej www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu oraz akceptacja Regulaminu Olimpiady. Każdy uczestnik Olimpiady otrzymuje indywidualny login z hasłem aktywującym oraz  po zalogowaniu się na platformę, informację o możliwości zmiany loginu i hasła.
 4. Każdy uczestnik może założyć konto na platformie tylko raz. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego zakładania kont przez jedną osobę Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika.

 

III. PRZEBIEG OLIMPIADY

 

 1. Olimpiada składa się z trzech etapów:

  • I ETAP – wirtualny: polega na rozwiązaniu na platformie konkursowej testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 50% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu, na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

   Do II etapu przejdzie 120 uczestników z najwyższą liczba punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby miejsc w przypadku nieuzyskania przez uczestników minimalnej ilości poprawnych odpowiedzi.

   I etap Olimpiady trwa do dnia 16.02.2021r. włącznie. Po tym dniu uczestnicy nie mają już możliwości logowania się na platformie konkursowej. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi informacji o zakwalifikowaniu się lub nie do II etapu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia I etapu.

  • II ETAP – wirtualny: polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Do ostatniego, finałowego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 60% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

   Do III, finałowego etapu przejdzie 60 uczestników z najwyższą liczba punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc w przypadku nieuzyskania przez uczestników minimalnej ilości poprawnych odpowiedzi.  

   II etap Olimpiady trwa do dnia 24.03.2021r. włącznie. Po tym dniu uczestnicy nie mają już możliwości logowania się na platformie konkursowej. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi informacji o zakwalifikowaniu się lub nie do III, finałowego etapu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia II etapu.

  • III ETAP (FINAŁ) – odbywający się on-line przez platformę internetową, składający się z dwóch pisemnych części: *

   • pierwsza część polega na rozwiązaniu przez uczestnika przedstawionego problemu budowlanego  
   • druga część polega na uzasadnieniu wybranego przez siebie rozwiązania.   
          

 2. Zwycięzcą Olimpiady zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w III, finałowym etapie. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów, o zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich etapach Olimpiady.
 3. Uczestnik na rozwiązanie zadania finałowego ma określony przez Organizatora nieprzekraczalny czas.
 4. Uczestnik przesyła rozwiązanie zadania drogą mailową w formie czytelnego zdjęcia lub skanu na adres mailowy podany przez organizatora.
 5. Nad przebiegiem i poprawnością Olimpiady czuwać będzie specjalnie powołana Komisja Konkursowa składająca się ze specjalistów z branży budowlanej.
 6. W Olimpiadzie zostaną przyznane nagrody za miejsca: I – dla jednej osoby, II – dla dwóch osób, III – dla trzech osób.
 7. Wyłonienie zwycięzców Olimpiady i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 09.04.2021r., w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

* UWAGA! Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, związaną z COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego, w celu dostosowania zasad przebiegu Olimpiady do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.

 

IV. PATRONAT NAD OLIMPIADĄ

 

 1. Patronat nad VIII edycją Olimpiady Budowlanej objęły następujące firmy:

  • Budimex S.A.
  • KUBALA Sp. z o.o.

 2. Patronat medialny nad VIII edycją Olimpiady Budowlanej sprawują następujące portale branżowe:

  • budowa.org
  • budownictwo.org
  • budnet.pl
  • 4budowlani.pl
  • forum.obud.pl
  • obud.pl
  • styropian.biz

 

V. NAGRODY

 

 1. Nagrody ufundowane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu:

I miejsce

   Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez cały okres trwania studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, tablet oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

II miejsce

   Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez dwa semestry studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, pendrive oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

III miejsce

   Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez jeden semestr studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy). 1. Dodatkowe nagrody ufundowane przez firmy pełniące patronat nad Olimpiadą Budowlaną:

  • Budimex S.A. – wizyta w oddziale firmy dla zwycięzcy oraz zestaw gadżetów firmowych dla laureatów,
  • KUBALA Sp. z o.o. – zestaw ekskluzywnych gadżetów firmowych dla laureatów.

 2. Zasady patronatu reguluje osobne porozumienie między stronami.
 3. Każdemu uczestnikowi finału Olimpiady przysługuje darmowe wpisowe na studia.
 4. Każdy uczestnik biorący udział w finale Olimpiady otrzymuje dokument potwierdzający uczestnictwo w Olimpiadzie. Otrzymany dokument nie jest podstawą do zwolnienia z egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.
 5. Warunkiem przyznania nagrody w postaci możliwości studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu jest pozytywnie zdany egzamin maturalny.
 6. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za niewykorzystane nagrody.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Olimpiady, w szczególności w przypadku małego zainteresowania i niskiego poziomu prac konkursowych.
 2. Uczestnikom etapu finałowego przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej do jej Przewodniczącego w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyników.
 3. Przystąpienie do udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik Olimpiady wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście laureatów w Internecie.
 6. Poprzez przyjęcie Regulaminu uczestnik Olimpiady akceptuje politykę prywatności MWSLiT we Wrocławiu, której szczegóły określono na stronie internetowej MWSLiT we Wrocławiu.
 7. O szczegółach finału Organizator poinformuje każdego Uczestnika mailowo lub telefonicznie.
 8. Informacja o finale zostanie przekazana przez Organizatora do Dyrekcji szkół.

 

Pobierz regulamin

 

 
 
 
 
 

Copyright (c) wszelkie prawa zastrzezone VIII Olimpiada Budowlana MWSLiT 2020.