Logowanie

Aby wziąć udział w Olimpiadzie, zaloguj się lub załóż nowe konto.

Organizator Olimpiady:

 

logo

 

Patronat Olimpiady:

 

logo (1)

 

 

Patronat medialny:

 

 

br logo  grube

 

 

 

 

logo forum

 

logo3

 

logotyp

 

logo 4budowlani

 

 

 

 

 

 

 

 

olimpiada budowlana www

 

 Regulamin Olimpiady Budowlanej MWSLiT we Wrocławiu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Olimpiady Budowlanej po raz czwarty jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod numerem porządkowym ,,206”, zwana w dalszej części Regulaminu „MWSLiT we Wrocławiu”.
 2. Olimpiada odbywa się raz w przeciągu roku szkolnego 2016/2017.
 3. Zasady Olimpiady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 4. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zainteresowani branżą Budowlaną.
 5. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów.
 6. Olimpiada odbywa się na platformie konkursowej:olimpiadabudowlana.mwsl.eu

 

II. ZASADY OLIMPIADY

 

 1. Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:
  • I etap – wirtualny (osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
  • II etap – wirtualny (osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
  • III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.
 2. Określone poniżej etapy mają nieprzekraczalne ramy czasowe:
  • I etap – 15.11.2016r. – 19.02.2017r.
  • II etap – 28.02.2017r. – 26.03.2017r.
  • III etap – 04.04.2017r.
  • Uroczyste wręczenie nagród 04.04.2017r.
 3. Zasadnicze etapy olimpiady poprzedza rejestracja w serwisie oraz akceptacja regulaminu. Uczestnik Konkursu otrzymuje indywidualnie login z hasłem aktywującym oraz po zalogowaniu informację o możliwości zmiany loginu i hasła.
 4. Każdy uczestnik może tylko raz założyć konto na platformie. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego zakładania kont przez jedną osobę Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika.

 

III. PRZEBIEG OLIMPIADY

 

 1. Olimpiada składa się z 3 etapów:
  a) I etap – wirtualny - test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu kwalifikują się osoby, które uzyskają 50% poprawnych odpowiedzi.
  Liczbę zdobytych punktów oraz czas wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu na wskazany przy rejestracji adres mailowy.
  Do drugiego etapu przechodzi 120 pierwszych miejsc. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc w przypadku nieuzyskania 50% poprawnych odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo, aby nie ujawniać informacji o wynikach we wcześniejszym terminie. 
  Zamknięcie etapu nastąpi 19.02.2017r. Uczestnik w tym dniu nie ma możliwości logowania się na platformie. Organizator zastrzega sobie 3 dni robocze na przekazanie uczestnikowi drogą mailową informacji o wynikach.

  b) II etap – wirtualny - test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru.
  Do ostatniego, finałowego etapu przechodzą osoby, które uzyskają 60% poprawnych odpowiedzi.
  W momencie ukończenia testu uczestnik otrzymuje liczbę zdobytych punktów i czas wykonania testu, na podany przy rejestracji adres mailowy.
  Do finału przechodzi 60 pierwszych miejsc. W przypadku uzyskania takiej samy liczby punktów o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc w przypadku nieuzyskania 60% poprawnych odpowiedzi.
  Organizator zastrzega sobie prawo, aby nie ujawniać informacji o wynikach we wcześniejszym terminie.
  Zakończenie etapu nastąpi 26.03.2017r. Uczestnik w tym dniu nie ma możliwości logowania się na platformie. Organizator zastrzega sobie 3 dni robocze na przekazanie uczestnikowi drogą mailową informacji o wynikach.

  c) III etap – odbędzie się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu, etap finałowy składa się z dwóch części:
  • pierwsza część będzie polegać na rozwiązaniu przez uczestnika przedstawionego problemu budowlanego.
  • w drugiej części koniecznie będzie uzasadnienie wybranego przez uczestnika rozwiązania.
  O wyborze zwycięzcy decydować będzie wykonanie zadania w określonym czasie. W zadaniu problemowym nie liczy się kolejność oddawania prac.
  W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów, o zwycięstwie decydować będzie problemowe uzasadnienie.
 2. Nad przebiegiem i poprawnością konkursu czuwać będzie powołana specjalnie Komisja Konkursowa – składająca się z wybitnych specjalistów z branży Budowlanej.
 3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową.
 4. W konkursie zostaną przyznane nagrody za miejsca: I – dla jednej osoby, II – dla dwóch osób, III – dla trzech osób.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 04.04.2017r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

IV. PATRONAT NAD OLIMPIADĄ

 

 1. Patronat nad IV edycją Olimpiady Budowlanej objęły następujące firmy:
  • PB INTER-SYSTEM S.A, oddział we Wrocławiu
  • SKANSKA, oddział we Wrocławiu
 2. Patronat medialny nad IV edycją Olimpiady Budowlanej sprawują następujące portale branżowe:
  • budowa.org
  • budowlano-remontowy.pl
  • budownictwo.org
  • budnet.pl
  • budnews.tv
  • forum.obud.pl
  • obud.pl
  • styropian.biz
  • 4budowlani.pl

 

V. NAGRODY

 

 1. Nagrody ufundowane przez Międzynarodową Wyższa Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu:
  Pierwsze miejsce
  Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez cały okres trwania studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo oraz wyjazd z opiekunem na Konferencje Budowlaną. 
  Drugie miejsce
  Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez 2 semestry, tablet oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, 2 zeszyty naukowe).
  Trzecie miejsce
  Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez 1 semestr wraz z zestawem gadżetów ( koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, 2 zeszyty naukowe).
 2. Nagrody ufundowane przez firmy pełniące patronat nad Olimpiadą Budowlaną:
  • PB INTER-SYSTEM S.A, oddział we Wrocławiu – płatny staż
  • SKANSKA, oddział we Wrocławiu - bezpłatna praktyka i zestaw gadżetów
 3. Zasady patronatu reguluje osobne porozumienie między stronami.
 4. Każdy uczestnik biorący udział w finale otrzymuje dyplom potwierdzający uczestnictwo w Olimpiadzie. Otrzymany dyplom nie jest podstawą do zwolnienia z egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo w uroczystym ogłoszeniu wyników, które odbędzie się 04.04.2017r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
 6. W szczególnych przypadkach uwzględnionych przez Komisję Konkursową, nagrody można odebrać osobiście w innym terminie niż termin ogłoszenia wyników, jednak nie później niż w ciągu tygodnia.
 7. Odbiór indeksów odbędzie się osobiście podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
 8. Warunkiem przyznania nagrody w postaci możliwości studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu jest pozytywnie zdany egzamin maturalny.
 9. Warunkiem przyznania nagród w postaci płatnego stażu oraz bezpłatnej praktyki W Firmach sprawujących patronat nad Olimpiadą jest uzyskanie statusu studenta MWSLiT we Wrocławiu. O przyjęciu na staż i praktykę decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Wynagrodzenie za odbyty staż będzie określone przez partnera.
 10. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 
 11. Laureatom nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za niewykorzystane nagrody.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. MWSLiT we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odwołania Olimpiady w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i niski poziom prac konkursowych.
 2. Uczestnikom etapu finałowego przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej do jej Przewodniczącego w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyników.
 3. Przystąpienie do udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. MWSLiT we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Olimpiady wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku w materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, artykuły).
 7. Uczestnik Olimpiady wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów w Internecie.
 8. Uczestnik Olimpiady poprzez przyjęcie Regulaminu akceptuje tym samym politykę prywatności MWSLiT we Wrocławiu, której szczegóły określono na stronie internetowej MWSLiT we Wrocławiu.

 

Regulamin Olimpiady Budowlanej

 
 
 
 
 

Copyright (c) wszelkie prawa zastrzezone || Olimpiada Budowlana MWSLiT 2014.